Hvad tilbyder jeg?

Kursus: Sårbare hjerner og undervisning 

Sammen med Specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun

Det siger deltagerne


Det var noget alle på hele skolen burde høre”

”Det var fabelagtigt godt”

”Dem kunne jeg godt holde til at høre mere end én gang”
Aabenraa Statsskole


Formål

Unge i mistrivsel både med og uden diagnose kan være vanskelige at håndtere både i undervisningssituationer og organisatorisk. Man kommer naturligt till at fokusere på deres følelsesmæssige tilstand, som imidlertid kan være vanskelig umiddelbart at håndtere i undervisningssituationer. Det er oplægsholdernes pointe, at man i uddannelsessammenhæng i stedet skal rette fokus på, at mange af disse unge - enten i udgangspunktet eller som følge af deres belastningstilstand -  har kognitive vanskeligheder i form af bl.a. problemer med koncentration og overblik, hvilket kan give undervisere mv. mere konstruktivt pædagogisk handlerum. De kognitive vanskeligheder stiller sig i vejen for indlæring og udvikling, og risikoen for frafald stiger når de kognitive ressourcer overbelastes. Der kan være en stor gevinst både for den unge og skolerne ved at arbejde med at tilpasse undervisning og organisation, så eleverne oplever bedre mestring af, og ikke er i så stor risiko for at falde fra uddannelsen.


Indhold

På kurset vil deltagerne blive introduceret til kognitive vanskeligheder og hvilken betydning disse har i en uddannelsesmæssig kontekst. Derefter vil der blive introduceret en lang række konkrete understøttende undervisningstiltag, som kan indarbejdes didaktisk og organisatorisk på skolerne for at støtte disse unge. 


Form og arbejdsform

Kurset er udarbejdet som et heldagskursus på 5½ time eller som halvsdagskursus på 3 timer. I stærk forkortet form kan det også afholdes som et oplæg på 1½ time. 

Arbejdsformen vil være en vekslen mellem oplæg og gruppediskussion af cases/problematikker.


Undervisere

Louise Meldgaard Bruun, Specialpsykolog i psykiatri, ansat i psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital
Mikkel Gade, Lektor, læsevejleder og SPS-koordinator på Aalborg Katedralskole

Kursus: Sårbare hjerner og overgange

Sammen med Specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun

Formål

Overgangssituationer mellem forskellige uddannelseskontekster er særligt vanskelige for børn og unge i mistrivsel og børn og unge med diagnoser, da de ofte er bange for at blive opfattet som "mærkelige" eller som nogen, der skal have særhensyn. Præstionssamfundet og uddannelseskulturerer bidrager i den sammenhæng negativt til børn og unges forestillinger om, hvordan man er en god elev/studerende. Det resulterer ofte i, at fx psykiske vanskeligheder skjules, hvorved det er svært for uddannelsesinstitutionerne at iværksætte støttende tiltag - fx i form af SPS. Disse unge vil ofte have kognitive vanskeligheder - enten i udgangspunktet eller som følge af deres belastningstilstand - i form af bl.a. problemer med koncentration og overblik. Det bevirker ofte, at børn og unge i mistrivsel og med diagnoser har svært ved at honorere de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne, hvilket giver risiko for frafald og øget belastning.

Det er oplægsholdernes pointe, at fokus på kognitive vanskeligheder i stedet for diagnoser i vejledning og på de enkelte uddannelser kan være afstigmatiserende og gøre samtaler om støttetiltag lettere. Dertil er kognitive vanskeligheder ofte oversete i opsporing af målgruppen, hvorfor et fokusskifte også vil være fordelagtigt her. Indhold

På kurset vil deltagerne blive introduceret til kognitive vanskeligheder, hvilken betydning disse har i en uddannelsesmæssig kontekst samt hvordan man kan opspore unge, der er ramt heraf. Dertil vil det blive søgt afdækket, hvilke barrierer disse unge kan møde på en ny uddannelseskontekst, og der vil blive givet forslag til interventioner, der kan imødekomme udfordringerne både i vejledning og på uddannelserne. 


Form 

Kurset er udarbejdet som halvsdagskursus på 3 timer eller oplæg på 1½ time.


Undervisere

Louise Meldgaard Bruun, Specialpsykolog i psykiatri, ansat i psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital
Mikkel Gade, Lektor, læsevejleder og SPS-koordinator på Aalborg Katedralskole

Kursus: Ordblindhed og engelsk 

Sammen med formand for læsevejlederforeningen Lone Jøhnk

Det siger deltagerne


Tusind tak for et super fint kursus i fredags.

Der var bare så meget god og brugbar information. Herligt!Bodil Frandsen

- Formand for engelsklærerforeningen

Formål
Kurset giver engelsklæreren et indblik i, hvilke udfordringer ordblinde kan have i engelskundervisningen, og hvordan man som engelsklærer bedst kan hjælpe ordblinde elever i den almindelige undervisning.

Indhold
Hvad vil det sige at være ordblind, og hvorfor kan engelsk være en stor udfordring for ordblinde elever, vil være spørgsmål der bliver berørt i første del af kurset. Dernæst vil det blive præsenteret hvilke hjælpemidler ordblinde elever har adgang til, samt hvordan disse hjælpemidler fungerer. Den sidste del af kurset kommer til at handle om stiladsering og rettestrategier i forbindelse med det skriftlige arbejde, samt hvordan man bedst kan hjælpe ordblinde i den almindelige engelskundervisning

Form og arbejdsform

Kurset er udarbejdet som et halvdagskursus på 3 timer.

Oplæg med teori og rammer, præsentation af materialet, samt små øvelser og opgaver, der peger direkte frem mod konkret brug i undervisningen.

Undervisere
Lone Jønk, underviser og læsevejleder på VUC Nord samt formand for Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser

Mikkel Gade, Lektor, læsevejleder og SPS-koordinator på Aalborg Katedralskole

Kursus: AppWriter i undervisningen


Indhold

AppWriter og andre kompenserende it-værktøjer kan støtte ordblinde elever i stor grad ved læsning og skrivning, men det er en udfordring at få eleverne til at anvende dem i undervisningen – både fordi der skal følges op på instruktion heri, og da nogle af eleverne føler skam ved at anvende dem. Der er derfor et stort potentiale både for ordblinde elever, men også for elever uden ordblindeproblematikker, i at anvende AppWriter som læringsredskab i undervisningen. Med baggrund i erfaringer med at integrere AppWriter på HF vil oplægget give forskellige idéer til, hvordan man kan anvende AppWriter i den daglige undervisning.


Form og arbejdsform

Kurset kan afholdes som halvdagskursus på 3 timer eller som workshop på 1½ time. 

Kurset vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser. 


Underviser

Mikkel Gade, Lektor, læsevejleder og SPS-koordinator på Aalborg Katedralskole

Kursus: Tilrettelæggelse af SPS (SpecialPædagogisk Støtte)


Indhold

Det er dokumenteret, at elever med ordblindhed, psykiske vanskeligheder mv. klarer sig godt på ungdomsuddannelserne, hvis de får den rette SPS-støtte. På kurset vil oplægsholder introducere kursisterne til, hvordan man kan tilrettelægge SPS-støtte både individuelt, på hold og i undervisningen. Gennem kurset vil vi berøre emner som elevtyper, pædagogiske strategier, mentorrollen samt organisering. 


Form og arbejdsform

Kurset kan afholdes som halvdagskursus på 3 timer eller som heldagskursus på 6 timer. 

Kurset vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser. 


Underviser

Mikkel Gade, Lektor, læsevejleder og SPS-koordinator på Aalborg Katedralskole

Skæddersyede løsninger

Kontakt mig for priser, andre løsninger eller muligheder!

Alle kurser kan tilrettelægges som heldags- og halvdagskurser, oplæg og workshops efter aftale. Ring eller skriv til mig, så finder vi en løsning...